Condicions Generals d’Ús i Política de Privacitat

You are here:

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús del lloc web www.mdbergueda.com.com (en endavant, LA WEB), de què és titular l’empresa MOTOR DRIVE BERGUEDÀ S.L. (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden ser objecte de modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant DEL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol dany i / o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
La seva denominació social és: MOTOR DRIVE BERGUEDÀ S.L.
El seu CIF és: B67377143

Amb domicili social a: Lluís Companys 4 / 08600 Berga (Barcelona)

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel: 930073767

E-mail: info@mdbergueda.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I US

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona l’ús d’alguns dels serveis oferts a la seva web, al previ ompliment de l’corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realice.El usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’EL PROPIETARI DE LA WEB i no utilitzar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus servicios.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a les zones restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI dE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual • intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de terceros.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercero

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, sense l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permitido.

g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda i altres de naturalesa comercial sense existir prèvia sol • licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’ usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objectes de cap tipus d’explotació.

No obstant això, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui considerar que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos .

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle o enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un enllaç hauran sol • licitar de forma prèvia autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’hipervincle únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, però haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il • lícits, contraris als bons costums ia l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, i posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i com a exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il • lícita.

No obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza de l’funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l’resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li sol il·lícit que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o d’altres mitjans seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de què és titular el PROPIETARI DE la WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol • licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal , el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
Així mateix, MOTOR DRIVE BERGUEDÀ S.L. cancel·larà, instal·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la serva finalitat, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació • cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de Lluís Companys 4, 08600 Berga (Barcelona), identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que es vol exercir.

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web que no són de la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte de l’correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol • licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació • lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ..

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL.LÍCITA

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter i • lícit de la ús de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a qualsevol litigi que incumbeixi a la pàgina web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

7.RECLAMACIONS I DEVOLUCIONS

Les devolucions es poden produir per trencament o desperfectes, perquè els articles no siguin del seu grat, o per error en l’enviament. En qualsevol d’aquests casos ha de notificar prèviament la devolució per e-mail, dins dels terminis que es detallen a continuació. En tots els casos, s’ha d’adjuntar a l’producte la còpia de la factura expedida i una carta descrivint el motiu de la devolució.

– El client és responsable de revisar l’estat en el qual li arriba la seva compra. Si l’agència de transport lliurament alguna caixa visiblement danyada o amb alguna anomalia (caixes obertes, mullades, etc.) s’ha de fer constar a l’albarà de lliurament per a la seva posterior reclamació, ja que de no ser així, no podrem fer-nos càrrec dels articles danyats o trencats. En cas que arribin articles trencats, danyats, o amb algun defecte han de ser reclamats en un termini no superior a 24 hores a partir del lliurament. Transcorregut aquest termini, no atendrem aquestes reclamacions sota cap concepte.

– Per realitzar la devolució, serà condició indispensable la notificació prèvia enviant un correu electrònic a l’adreça: info@mdbergueda.com No seran acceptades les devolucions sense previ avís i / o a ports deguts. Els productes retornats han d’anar acompanyats d’una carta descriptiva de el problema i, de forma visible, una etiqueta en la qual figuri el nom i adreça completa de l’remitent.

– El client haurà d’enviar els articles defectuosos. En cas de seguir aquests disponibles, es substituiran els productes per altres en perfecte estat. En cas que no estiguin disponibles, se’ls retornarà l’import de la seva compra.

– Qualsevol producte que es vulgui canviar o retornar s’ha de sempre fer-se amb l’embalatge i etiquetatge originals i intactes, convenientment empaquetada en la seva caixa original i protegit correctament. En cas que l’article ve precintat, aquest haurà d’estar intacte. L’article a retornar s’ha de trobar en el mateix estat en què va ser rebut, el que determinarà els nostres perits. Reservat el dret de devolució en el cas de no rebre la mercaderia en les mateixes condicions que es van enviar, en aquest cas es retornarà a el client previ pagament de les despeses de transport per part de client.

– No s’admetrà la devolució d’articles usats. No s’admetrà cap canvi ni devolució en articles fets a mida, en el cas d’articles que es puguin copiar (programes, etc.), i en el cas d’aquells productes que per la seva venda requereixin d’alguna modificació.

– Si la devolució o canvi es deu a un error per part nostra, en el que a l’enviament es refereix, ha de comunicar-nos-en un termini màxim de 24 hores i enviarem al nostre servei de courier a retirar el paquet a un lloc (que es trobarà a la mateixa localitat on es va rebre el paquet, i que el client ha d’especificar en el mateix missatge de el punt 4). Evidentment, ens fem càrrec de totes les despeses derivades de la devolució i posterior enviament de la comanda correcte en el cas de canvi.

– A l’rebre nosaltres el paquet, s’examinarà el bon estat del producte i que efectivament es tractava d’una negligència per la nostra part i es procedirà a l’enviament d’el nou producte en el cas de canvi o per tornar els diners en el cas de devolució en el termini dels següents 14 dies hàbils a la seva recepció en el nostre magatzem. Els diners de la devolució se li ingressarà a client mitjançant transferència bancària al seu número de compte.

– Si l’enviament es va realitzar correctament per la nostra part i el canvi o devolució es deu a motius personals de el client (no és de grat), el tractament dels canvis serà diferent del de les devolucions.

Disposarà d’un termini de set (7) dies hàbils, a comptar de la data de recepció, per executar el dret de devolució.

– En cas d’aquest tipus de devolució, serà el client qui assumirà totes les despeses d’enviament derivades de la primera tramesa i posterior devolució. Per realitzar el canvi o devolució, el client haurà de fer arribar el producte a l’adreça que s’indica. A l’rebre el paquet, s’examinarà el bon estat del producte i es procedirà a l’enviament d’el nou producte en el cas de canvi o tornar els diners en cas de devolució, en el termini dels següents 14 dies hàbils a la seva recepció. A l’import de la devolució se li restarà el cost propi de la transferència bancària i del port ocasionat i se li ingressarà a client mitjançant transferència bancària al seu número de compte.

– No s’admeten devolucions de productes amb fins comercials o venuts a comercials excepte d’aquells productes afectats per defectes coberts per la garantia.